SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

 

Werkwijze

Een nauwkeurige voorbereiding in het ontwerpproces is van grote invloed op het uiteindelijke resultaat, maar voorkomt ook ongewenste verrassingen en kosten achteraf. Gedurende het proces wordt van grof naar fijn gewerkt en wordt constant rekening gehouden met uw wensen, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid. Uiteraard is geen project hetzelfde, maar in ieder project worden in basis dezelfde fases doorlopen.

Fase 1 | Concept ontwerp

De basis voor ieder ontwerp zijn uw persoonlijke wensen. Deze worden in een programma van eisen verzameld. Onderstaand document is opgesteld voor de nieuwbouw van een woning, maar kan eventueel ook als voorbeeld voor andere bouwprojecten dienen.

Programma van eisen.pdf

 

Behalve uw persoonlijke wensen is ook de locatie en de oriëntatie bepalend. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het bestemmingsplan, de welstandsnota en mogelijk een beeldkwaliteitsplan.

Het concept ontwerp zal bestaan uit diverse ontwerpstudies, plattegronden en 3d impressies. Op de plattegronden is tevens een voorstel voor de inrichting opgenomen om een goede indruk te krijgen van de afmetingen en de verhoudingen van een ruimte.

In de komende fases dienen veel keuzes te worden gemaakt. Door een consequente vertaling van het concept ontstaat een krachtig en helder eindresultaat.

Fase 2 | Voorlopig ontwerp

Uit de verschillende plattegronden en 3d impressies van het concept ontwerp zal een keuze worden gemaakt. Eventuele wijzigingen zullen in het voorlopig ontwerp worden verwerkt. Naast de plattegronden worden in deze fase ook de gevels en de doorsneden uitgewerkt.

Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en de mate van duurzaamheid en energiezuinigheid worden in deze fase ook de bouwmethode en bouwmaterialen gekozen. Aan de hand van referentiebeelden en productmonsters worden de keuzes voor de materialen en de kleuren gemaakt.

Aangezien veel keuzes ook afhankelijk zijn van de bijbehorende kosten, wordt op basis van het voorlopig ontwerp een globale raming opgesteld. Hierin staan de kosten per onderdeel gespecificeerd en krijgt u een goede indruk van de totale bouwkosten.

Het voorlopig ontwerp wordt in een vooroverleg aan de gemeente en de welstand gepresenteerd.

Fase 3 | Definitief ontwerp

In deze fase wordt het eventuele advies van de gemeente en de welstand verwerkt. Ook op basis van de globale kostenraming kan het ontwerp nog worden bijgestuurd. Daarnaast worden van de esthetisch kenmerkende en bouwkundig ingewikkelde aansluitingen een aantal vormdetails opgesteld.

In deze fase worden ook de diverse specialisten benaderd, waaronder een constructeur, een installatieadviseur en eventueel een brandadviseur. Met name de regelgeving op het gebied van energiezuinigheid en brandveiligheid wordt constant aangescherpt. Door deze specialisten in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken, wordt een optimaal product gerealiseerd.

Fase 4 | Omgevingsaanvraag

In deze fase worden de plattegronden, doorsneden en gevels verfijnd. De definitieve materiaal- en productkeuzes worden in de tekeningen verwerkt. De vormdetails van het definitief ontwerp worden in de omgevingsaanvraag verder uitgewerkt tot principe details.

Het gebouw zal op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid aan het Bouwbesluit 2012 worden getoetst. De constructieadviseur verzorgt de constructieve berekeningen en de installatieadviseur levert de ventilatie-, daglicht en EPC-berekening. De uitkomsten van alle berekeningen zullen in de tekeningen van de omgevingsaanvraag worden verwerkt.

Hiermee is de omgevingsaanvraag compleet en kan deze worden ingediend. De beoordelingstermijn voor de gemeente is wettelijk vastgesteld op 8 weken. Na goedkeuring van de aanvraag is de bezwaartermijn voor de belanghebbenden vastgesteld op 6 weken..

Fase 5 | Contractvorming

Onderdeel van de fase contractvorming is het opstellen van een technische omschrijving. In deze omschrijving worden alle essentiële onderdelen van uw woning benoemd. Ook worden de verplichtingen van de aannemer met betrekking tot de uitvoering, de garantiebepalingen, de betalingsvoorwaarden en de benodigde verzekeringen vermeld.

Vervolgens kunnen met alle gegevens van de omgevingsaanvraag en de technische omschrijving meerdere aannemers worden benaderd. Alleen op deze manier kunnen de verschillende offertes eerlijk en gelijkwaardig per onderdeel worden vergeleken. Hiermee kan de definitieve aannemer worden gekozen en de aannemingsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend.

Fase 6 | Directievoering

Om ook de kwaliteit van het eindresultaat te garanderen en u ook gedurende de uitvoering volledig te ontzorgen, kunt u voor directievoering kiezen. Dit omvat onder andere de controle van uitvoeringstekeningen van de aannemer en zijn leveranciers.

Daarnaast bevat de fase directievoering ook bouwtoezicht. Ook tijdens de uitvoering wordt het werk van de aannemer gecontroleerd. De bevindingen worden in bouwvergaderingen besproken en in verslagen vastgelegd. Ook het bewaken van de betalingstermijnen, de stelposten en het eventuele meer- en minderwerk is onderdeel van de directievoering.